Parimet dhe roli strategjik i Burimeve Njerëzore

Data 06 Prill 2019
Kohëzgjatja 1 ditë 
Vendndodhja  Hotel De Paris

Marrëdhëniet e punësimit dhe kuadri i kontratës së punës

Data 18 Prill 2019
Kohëzgjatja 1 ditë 
Vendndodhja  Hotel De Paris

Zhvillimi i punonjësve dhe menaxhimi i potencialeve

Data 20 Prill 2019
Kohëzgjatja 1 ditë 
Vendndodhja  Hotel De Paris

Implementimi i sistemeve efektive të performancës

Data 04 Maj 2019
Kohëzgjatja 1 ditë 
Vendndodhja  Hotel De Paris

Impakti i kompensimit dhe benefiteve në kompani

Data 6 Qershor 2019
Kohëzgjatja 1 ditë 
Vendndodhja  Hotel De Paris

Sfidat në rekrutimin dhe punësimin e punonjësve

Data 13 Qershor 2019
Kohëzgjatja 1 ditë 
Vendndodhja  Hotel De Paris