Wednesday, July 28, 2021

ONLINE ENGLISH TEACHER

Duhen lexuar

Keshilla per veshjen ne pune gjate veres!

Ju pëlqen apo jo, mënyra se si dukeni dhe visheni luan rol në suksesin tuaj në vendin e punës.

Quiz !

Përgjigje: Ana jeton në Australi.

Strategji të ndryshme për kërkimin e një pune gjatë verës.

Kërkimi i punës gjatë verës mund të jetë paksa i vështirë. Nuk duhet harruar që gjatë periudhës së verës rekrutuesit dhe menaxherët...

5 Qytetet e Javës

Cilet jane 5 qytetet e javes qe kane kerkese me te larte per punesim, ne portalin duapune.com? Njihuni me...

Native Camp. is one of the largest English schools and one of the best online tutoring schools in Japan. Teachers are from all over the world, spreading their knowledge and experience with students. Lessons are provided via a unique language platform developed by our company.

ONLINE ENGLISH TUTOR

(Work from Home)

Organize your life and earn by working from any location with totally flexible working hours and schedule.

Native Camp offers:

Full flexibility with the performance-based salary and online support always available.

 • Work from home
 • Work whenever you want (24/7)
 • The possibility to earn how much you work
 • Many incentives and competitions
 • Salary on time, secured payment

A teacher needs to have:

An interest in teaching the English language and enjoy teaching online.

 • Good knowledge of English
 • Laptop or PC with webcam
 • Headset with microphone
 • Stable Internet connection and speed
 • Quiet environment and plain background
 • Experience in teaching (online / offline)

How to apply?

The application process is quick and easy while the whole recruitment process is done online.

 • Click on APPLY NOW button
 • Pass the English Proficiency Test
 • Pass the System Check and Demo Lesson
 • Start Teaching 🙂

Limited time offer! Get a $45 bonus after becoming a home-based teacher!

(Please check the regulation to get this attractive incentive when you are an NC teacher!)

Disclaimer: We reserve the right to modify or terminate the promos at any time without prior notice.

Who are our teachers?

Native Camp teachers are competent to teach English and they are very enthusiastic about gaining international experience by working in our company. We believe that learning is a continuous process, so we provide training to our teachers in order to become more confident in teaching.

We aim to provide the best language learning experience not only by teaching the basics of the language but also by introducing students with different topics. Therefore, we know that our students can use their English knowledge in practice and learn about different cultures.

Still thinking about teaching with Native Camp?

Try our online platform and enjoy working for us.

Apply here: https://nativecamp.net/tutors/?cc=gb-dpune

duapune.com

Native Camp është një nga shkollat ??më të mëdha angleze dhe një nga shkollat ??më të mira të mësimit online në Japoni. Mësuesit që shpërndajnë njohuritë dhe përvojën e tyre me studentët janë nga e gjithë bota. Mësimet jepen përmes një platforme unike gjuhësore të zhvilluar nga kompania jonë.

MËSUES ONLINE I GJUHËS ANGLEZE

(Punë nga shtëpia)

Organizoni jetën tuaj dhe fitoni duke punuar nga çdo vend me orar krejtësisht fleksibël të punës.

Native Camp ofron:

Fleksibilitet të plotë, pagë të bazuar në performancë dhe mbështetje online gjithmonë të disponueshme.

 • Punë nga shtëpia
 • Punoni kur të doni (24/7)
 • Mundësi për të fituar aq sa punoni
 • Shumë stimuj dhe konkurrueshmëri
 • Paga në kohë dhe e sigurtë.

Një mësues duhet të ketë:

Motivimin e duhur për mësimin e gjuhës angleze dhe të pëlqejë mësimdhënien online (në internet).

 • Njohuri të mira të gjuhës angleze
 • Laptop ose PC me kamera
 • Set Kufje me mikrofon
 • Lidhje interneti dhe shpejtësi e qëndrueshme
 • Ambient të qetë
 • Përvojë në mësimdhënie (online / offline)

Si të aplikoni?

Procesi i aplikimit është i shpejtë dhe i lehtë, ndërsa i gjithë procesi i rekrutimit bëhet në internet.

 • Klikoni në butonin APLIKO TANI
 • Kaloni Testin e Gjuhës Angleze
 • Kaloni Sistemin e Kontrollit dhe Shembullin e Mësimit
 • Filloni Mësimdhënien 🙂

Ofertë me kohë të kufizuar! Merrni një bonus prej 45$ pasi të bëheni një mësues “shtëpiak”!

(Ju lutemi të lexoni rregulloren për të marrë këtë stimul tërheqës kur jeni një mësues i NC!)

Përgjegjësia jonë: Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar ose përfunduar promot në çdo kohë pa njoftim paraprak.

Kush janë mësuesit tanë?

Mësuesit e Native Camp janë kompetentë për të dhënë mësim anglisht dhe ata janë shumë entuziastë për të fituar përvojë ndërkombëtare duke punuar në kompaninë tonë. Ne besojmë se të mësuarit është një proces i vazhdueshëm, kështu që ne ofrojmë trajnime për mësuesit tanë në mënyrë që të bëhen më të zotë në mësimdhënie.

Ne synojmë të sigurojmë përvojën më të mirë të mësimit të gjuhës jo vetëm duke mësuar bazat e gjuhës por gjithashtu duke i prezantuar studentët me tema të ndryshme. Prandaj, ne e dimë që studentët tanë mund të përdorin njohuritë e tyre në gjuhën angleze në praktikë dhe mund të mësojnë rreth kulturave të ndryshme.

Jeni ende duke menduar për mësimdhënien me Native Camp?

Provoni platformën tonë online dhe kënaquni duke punuar për ne.

Apliko këtu: https://nativecamp.net/tutors/?cc=gb-dpune

duapune.com

“Miku juaj per pune dhe karriere” duapune.com
- Advertisement -
- Advertisement -

Artikujt e fundit

Keshilla per veshjen ne pune gjate veres!

Ju pëlqen apo jo, mënyra se si dukeni dhe visheni luan rol në suksesin tuaj në vendin e punës.

Quiz !

Përgjigje: Ana jeton në Australi.

Strategji të ndryshme për kërkimin e një pune gjatë verës.

Kërkimi i punës gjatë verës mund të jetë paksa i vështirë. Nuk duhet harruar që gjatë periudhës së verës rekrutuesit dhe menaxherët...

5 Qytetet e Javës

Cilet jane 5 qytetet e javes qe kane kerkese me te larte per punesim, ne portalin duapune.com? Njihuni me...

Si e ka transformuar COVID punën me orare fleksibël nga ” mirë të jetë ” në “duhet të jetë.

Puna me orare fleksibël nuk është një koncept i ri, në fakt është një koncept që ka ekzistuar për disa dekada.