Open House, Përdorimi i teknologjisë së informacionit në menaxhimin e HR-it

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më datë 16 Nëntor 2017, Dhoma Amerikane e Tregtisë në bashkëpunim me DM Consulting Services Albania organizoi eventin  “Open House, Përdorimi i teknologjisë së informacionit në menaxhimin e HR-it”. Në këtë event, Z.Dritan Mezini, CEO DM Consulting Services Albania, prezantoi sistemin informativ të menaxhimit të burimeve njerëzore (HeRa) i cili paraqet një sistem bashkëkohor që i plotëson të gjitha kërkesat për funksionalitetet që në ditët e sotme, kudo në botë, shtrohen para sistemeve të ngjashme. Gjatë eventit u trajtuan praktikat bashkëkohore të biznesit të cilat imponojnë kërkesa për softwer të integruar të Burimeve Njerëzore. Ky sistem lejon jo vetëm menaxhimin e burimeve njerëzore, por gjithashtu lehtëson marrëdhëniet me klientët dhe ndërfaqet e tjera. Integrimi i një sistemi të tillë kursen kohën dhe përpjekjet e punonjësve të BNj dhe gjithashtu ndihmon në planifikimin dhe vendimmarrjen. Pjesëmarrës në ketë event ishin anëtarë të Dhomës Amerikane të Tregtisë.

On November 16, 2017, the American Chamber of Commerce in cooperation with DM Consulting Services Albania organized the event “Open House, Use of information technology in HR management”. In this event, Mr. Dritan Mezini, DM Consulting Services CEO, introduced the Human Resource Management Information System (HeRa), which presents a contemporary system that meets all the requirements for functionalities which nowadays, everywhere in the world, are placed in front of similar systems. The event covered modern business practices that impose requests for integrated human resources software. This system allows not only human resource management, but also facilitates relationships with clients and other interfaces. Integrating such a system saves time and efforts of HR staff and helps in planning and decision-making. Participants in this event were members of the American Chamber of Commerce.

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *