foto-lajmDM Consulting Services në kuadër të shërbimeve në fushën e trajnimeve, organizoi në datën 19 Nëntor 2016 trajnimin me temë “Hyrje në Burime Njerëzore të Aplikuara” pjesë e trajnimit ishin përfaqësues të ndryshëm të departamenteve të BNJ nga kompani të njohura Shqiptare dhe të huaja.

Në trajnim u diskutan dhe u trajtuan raste të ndryshme të punës se përditëshme të një përfaqësuesi të BNJ, duke ofruar mënyra zgjidhjeje alternative për këto te fundit, u zhvilluan lojra dhe teste të caktuara. Ky trajnim do të pasohet nga module të tjera, me tematika të tjera në lidhje me politikat dhe procedurat e BNJ.

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *