Të gjithë punonjësit në një kompani duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe jo të gjykohen në bazë të përkatësisë etnike, religjionit ose botëkuptimit, moshës, orinetimit seksual ose gjinisë. Diskriminimi është  çdo diferencim dëmtues, që bëhet pa arsyetim thelbësor. Për shembull një punonjës nuk mund të mos pranohet në punë për shkak të ngjyrës së lëkurës që ai ka apo nga prejardhja e tij. Nëse puna e  punonjësve është e njëjtë ose ka të njëjtën vlerë atëher këta punonjës duhet të kenë rroga të njëjta. Nuk mund të largohet nga puna apo ofendohet dikush për shkak se i takon një religjioni të caktuar. Trajtimi jo i njëjtë i punonjësve për shkak të shtetësisë është i ndaluar. Cdo diskriminim ndiqet nga pasoja ligjore.  Këta persona të diskriminuar kanë të drejtë të dëmshperblen për cënimin e dinjitetit personal të përjetuar.

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *