Cilët janë faktorët e një menaxhimi të suksesshëm

business-management-consultants1Një menaxher i mirë duhet t’i kushtojë një vëmendje të madhe disa prej aspekteve të menaxhimit, lidershipit si edhe të mësuarit brenda organizatave. Çështja më kryesore për një menaxhim të sukseshëm është: të qenit një shembull që të tjerët duan të ndjekin. Çdo veprim që ju ndërmerrni gjatë karrierës suaj në një organizatë, ndikon për të vendosur nëse njerëzit një ditë do duan t’ju ndjekin ju ose jo.

Një menaxher i suksesshëm:

• Ndërton marrëdhënie ndërpersonale efektive dhe të përgjegjshme me stafin e tij. Duke shprehur tek antarët e stafit dhe kolegët aftësitë e tij/saj për të demonstruar përkujdesje, bashkëpunim, respekt, besim dhe vëmendje.
• Komunikimi efektiv i personit. Të dëgjuarit dhe komunikimi bashkëpunues karakterizon ndërveprimin e tij/saj me të tjerët.
• Ndërton skuadrën dhe i krijon mundësi të tjerëve në staf për të bashkëpunuar më efektivisht me njëri-tjetrin. Në këtë mënyrë njerëzit ndjejnë se bëhen më efektivë, më krijues dhe më produktivë.
• Kupton aspektet financiare të biznesit, si edhe vendos qëllimet dhe masat për progresin e stafit dhe suksesin e biznesit.
• Di si të krijojë një ambient pune në të cilin njerëzit të ndjehen mirë moralisht dhe punonjësit të jenë të motivuar për të punuar fort për të rritur suksesin e biznesit.
• Drejton sipas një shembulli dhe tregon mirënjohje kur të tjerët bëjnë të njëjtën gjë.
• I ndihmon njerëzit të rrisin dhe zhvillojnë aftësitë dhe kapacitetet e tyre nëpërmjet trajnimeve të ndryshme gjatë punës.

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *