Planifikimi i vazhdimësisë së biznesit/Business continuity planning

book(shqip) Planifikimi i vazhdimësisë së biznesit : Gjerësisht i përcaktuar si një proçes në menaxhim që përpiqet të identifikojë kërcënime të mundshme dhe ndikimet përkatëse në organizatë duke siguruar një korinzë strategjike dhe operacionale që të bëjë të mundur vazhdimësinë e organizatës ndaj çdo ndërprerje apo humbje ndaj funksionimit normal te biznesit apo operacioneve.

(english) Broadly defined as a management process that seeks to identify potential threats and impacts to the organization and provide a strategic and operational framework for ensuring the organization is able to withstand any disruption, interruption or loss to normal business functions or operation.

Related Posts
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *